تمپر

2019-11-10
تمپر قهوه

تمپر قهوه چیست و چگونگه از آن استفاده میشود؟

تمپر قهوه چیست و چگونگه از آن استفاده میشود؟ میتوان گفت که تمپر قهوه یکی از مهمترین مراحل تهیه قهوه اسپرسو میباشد. تمپر قهوه یک وسیله […]