دانه قهوه میانمار

2020-01-02
قهوه میانمار

دانه قهوه میانمار و مشخصات آن

دانه قهوه میانمار و مشخصات آن دانه قهوه میانمار را  در گذشته به نام قهوه بُرمه می شناختند. قهوه سنتی این کشور قهوه ربوستا بوده است […]